تکواندو

دیگه تکواندو برای من تموم شد الانم که گاهی میرم فقط برای اینکه یه ورزشی کرده باشم همین.

عکس پایین هم مربوط به آخرین مبارزه ای که رفتمه یه هفته مونده به عید 94 که دستم شکست ...

درباره من
چقد دلتنگم...
دلتنگ کمی سادگی...
همین...